Telefon   +48 32 725 26 32

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Transportowanie towarów niebezpiecznych na terenie Polski, a także w całej Unii Europejskiej, jest regulowane przez międzynarodowe przepisy ADR, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedniej ochrony środowiska. W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych istotne jest, aby znać klasyfikację tych materiałów oraz stosować właściwe środki ostrożności.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według ADR

Towary niebezpieczne są podzielone na 9 klas, przy czym każda klasa ma swoje podklasy. Każda klasa obejmuje pewne rodzaje substancji, które charakteryzują się określonymi właściwościami fizycznochemicznymi wpływającymi na ich stopień zagrożenia. Oto one:

Klasa 1 - Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe obejmują substancje i przedmioty, które mogą wywołać wybuch pod wpływem uderzenia, tarcia, ciepła lub iskry. Ich właściwości zależą od stopnia wrażliwości na bodźce zewnętrzne oraz prędkości reakcji chemicznej. Wyróżnia się 6 podklas materiałów wybuchowych.

Klasa 2 - Gazy

Gazy dzielą się na trzy grupy, w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych substancji oraz rodzaju zagrożeń związanych z ich przewozem. Są to gazy łatwopalne, gazy niepalne i niewrażliwe na działanie ognia oraz gazy toksyczne.

Klasa 3 - Ciecze łatwopalne

Ciecze łatwopalne to substancje, które w stanie ciekłym mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Ich klasyfikacja opiera się na temperaturze wrzenia oraz temperaturze zapłonu.

Klasa 4 - Materiały stałe łatwopalne i substancje samoreaktywne

Materiały stałe łatwopalne i substancje samoreaktywne obejmują substancje, które w stanie stałym są zdolne do samozapłonu, a także takie, które w reakcji z innymi materiałami lub pod wpływem temperatury mają zdolność do samoprzyspieszania procesu spalania.

Klasa 5 - Materiały utleniające i nadtlenki organiczne

Materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne są substancjami, które w reakcjach z innymi materiałami mogą przyczynić się do ich spalania. Klasyfikacja opiera się na zdolności sublimacji, a także na efekcie podgrzewania.

Klasa 6 - Substancje toksyczne i zakaźne

Klasa ta obejmuje substancje, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt podczas transportu. Klasyfikacja opiera się na skutkach oddziaływania tych substancji na organizm.

Klasa 7 - Materiały radioaktywne

Materiały radioaktywne to substancje emitujące promieniowanie jonizujące. Ich klasyfikacja opiera się na rodzaju promieniowania oraz aktywności radioaktywnej.

Klasa 8 - Materiały żrące

Materiały żrące to substancje, które mają zdolność do niszczenia lub uszkadzania innych materiałów, w tym tkanek żywych. Klasyfikacja opiera się na ich stężeniu oraz właściwościach fizycznochemicznych.

Klasa 9 - Różne substancje niebezpieczne i przedmioty

Różne substancje niebezpieczne i przedmioty obejmują materiały, które nie pasują do żadnej z powyższych klas, ale mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub środowiska podczas transportu. Należą do nich np. substancje rakotwórcze czy wrażliwe na eksplozję.

Przepisy dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych jest regulowany przez ADR oraz przez krajowe przepisy, które implementują te zasady. Przewoźnicy, spedytorzy oraz właściciele towarów muszą stosować się do tych przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Obejmują one m.in. wymagania dotyczące opakowań, etykietowania, dokumentacji przewozowej, szkolenia personelu oraz załadunku i rozładunku towarów.

W przypadku transportu towarów niebezpiecznych ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim przygotowaniu przesyłki oraz stosowaniu właściwych środków ostrożności w zależności od klasyfikacji substancji. Dzięki temu można uniknąć niebezpieczeństw związanych z przewozem tych materiałów oraz zapewnić ochronę zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu.